Support for educators / Ondersteuning vir opvoeders

    


COMPASSIONATE DISCIPLINE SCHOOL SYSTEM

The CDS App is a practical framework to build a healthy and positive culture with open communication between teachers, parents and learners where we can transform character and values.

We believe that discipline is the purposeful formation of a learner's thinking, decisions, behaviour, attitude and character on the road to self-controlled maturity.  We assist schools to practically implement their own values,  effectively communicating them to teaching staff, learners and parents until it becomes second nature.  The result is that learners get consistent feedback about their behaviour from all educators, support and help when needed and also fair correction when needed.  We also provide a comprehensive bullying policy and supporting processes to eradicate bullying at the school.

Our greatest desire is to equip thinking, active educators, both teachers and parents, to courageously take on the difficult challenges associated with education and discipline.  Please complete a contact request and we will contact you.

 

KWEEK DISSIPLINE MET DEERNIS SKOOLSTELSEL

Die KDDS Toepassing is 'n praktiese raamwerk om 'n gesonde en positiewe kultuur te bou met oop kommunikasie tussen onderwysers, ouers en leerders sodat ons karakter en waardes kan transformeer.  

Ons glo dat dissipline  is die  doelgerigte  vorming van ‘n leerder se denke, besluite, gedrag, gesindheid en karakter op pad na selfbeheersde volwassenheid.  Ons help skole om hul waardes prakties te implementeer en effektief te kommunikeer aan die onderwyserspan, leerders en ouers totdat dit tweede natuur word.  Die gevolg is dat leerders konsekwent terugvoer kry oor hul gedrag van alle opvoeders, ondersteuning en hulp kry wanneer nodig en regverdige korreksie wanneer nodig.   Ons bied ook 'n volledige boeliebeleid met ondersteunende prosesse om boeliegedrag te elimineer.

Ons grootste begeerte is om denkende, aktiewe opvoeders - ouers en onderwysers - toe te rus wat die welsyn van gesinne en skole op die hart dra en bereid is om die moeilikste uitdagings daaraan verbonde moedig aan te pak.  Vul asseblief 'n kontakversoek in en ons sal u kontak.

Kweek Dissipline met Deernis Skoolstelsel

soos uiteengesit in Kweek Dissipline met Deernis van Hettie Brittz